Betalings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden Kleiaasj & Kleiaasj.nl

Artikel 1. Definities

Kleiaasj, en Kleiaasj.nl hierna te noemen Kleiaasj, is een fysieke winkel én online webshop in damesmode voor vrouwen met een ‘mooi maatje meer’, damesschoenen, damestassen en accessoires.
De online winkel en/of Webshop van Kleiaasj kan via www.kleiaasj.nl bezocht worden.
Klant is een persoon die via Kleiaasj.nl een bestelling heeft geplaatst of in één van de filialen artikelen heeft gekocht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, gesloten met gebruikmaking van de website Kleiaasj.nl, zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Alleen schriftelijk kan van deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgeweken. Indien afgeweken op een bepaald artikel uit deze algemene verkoopvoorwaarden, blijft de rest van de artikelen ongewijzigd van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Kleiaasj behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de klant’s bestelling door Kleiaasj.nl. Kleiaasj is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Eventueel zal Kleiaasj aanvullende informatie opvragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt de klant dit onder vermelding van de reden medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

4.2 Voor transport binnen Nederland brengt Kleiaasj geen verzendkosten in rekening voor bestellingen boven € 75,00. Voor verzending van bestellingen tot € 75,00 wordt een bijdrage in de verzendkosten berekend van € 3,95.

4.3 Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: direct en online door middel van creditcard (Eurocard en Visa) of iDEAL, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online-betalingen worden géén extra kosten berekend.

4.4 Prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- en/of drukfouten, vormen geen verplichting voor Kleiaasj zich daaraan te houden. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.5 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 5. Levering

5.1 Een bestelling zal in principe altijd binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Kleiaasj verzendt alle bestellingen zo snel mogelijk, na ontvangst van de betaling, via postNL naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mocht Kleiaasj om bepaalde redenen afwijken van de standaard verzendtermijn, krijgt de klant via e-mail bericht.

5.2 Een overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere hiermee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als klant en Kleiaasj schriftelijk tot andere afspraken zijn gekomen.

5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.5 Kleiaasj doet er alles aan om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer of te laat leverbaar is. In dat geval neemt Kleiaasj zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

5.6 Het is altijd mogelijk dat zich een geringe afwijking in kleur voordoet t.o.v. het gefotografeerde artikel op de website. Kleiaasj probeert echter alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 6. Reclames en retourzending

6.1 De klant kan zonder boete en zonder opgave van redenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het betreffende product, de overeenkomst ontbinden door het product binnen zeven werkdagen na levering terug te sturen naar het retouradres dat op de bijgeleverde factuur staat vermeld.

6.2 Kleiaasj verricht uiterste inspanning om een goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, liefst met opgave van reden, een retour melden via de email info@kleiaasj.nl of de contactbutton op de website www.kleiaasj.nl. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.

6.3 Indien binnen een termijn van 14 dagen na aflevering van de bestelling bij de klant geen schriftelijke reacties zijn ontvangen, wordt Kleiaasj geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.4 Kleiaasj zal een eventueel gebrek of probleem zo snel mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen drie werkdagen, nadat de bestelling retour ontvangen is, worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks).

Deze garantie vervalt wanneer:

– Het product gedragen en/of gewassen is.
– Het label verwijderd is.
– Op het product vlekken geconstateerd worden.
– U zelf getracht hebt een gebrek te herstellen.
– De gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

6.5 Indien u een product, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, dient de klant dat binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het artikel, per e-mail info@kleiaasj.nl , liefst met opgave van reden, te melden. De klant heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling aan Kleiaasj te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien product en de verpakking van het product onbeschadigd is, het product voorzien is van de originele labels, het product niet gedragen en/of gewassen is en er geen vlekken op zitten. Kleiaasj stort binnen drie werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terug (indien via iDEAL betaald) dan wel verstrekt opdracht aan de creditcardmaatschappij het bedrag bij te schrijven. In alle andere gevallen zijn de kosten voor retour zenden voor rekening van de verzender.

6.6 Artikelen, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te worden. Indien de klant de zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij administratiekosten à € 6,75 en de kosten welke door postNL doorbelast worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,-) in rekening. Indien de klant de zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 20,75 bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de retour verzonden bestelling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Kleiaasj, personeel en de producten van Kleiaasj voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Kleiaasj is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Kleiaasj aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Kleiaasj.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Kleiaasj jegens de klant/koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant/koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Kleiaasj verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Kleiaasj, dan wel tussen Kleiaasj en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Kleiaasj, is Kleiaasj niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kleiaasj.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Kleiaasj heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de klant’s bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kleiaasj gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kleiaasj kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en uw eigen profielpagina ten behoeve van toekomstige aankopen en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Deponering

11.1 Deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Kleiaasj en Kleiaasj.nl zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Maastricht, onder KvK-nummer 14107548

Valkenburg (L), februari 2012 Kleiaasj en Kleiaasj.nl

BTW nr. NL0746.63.550.B02